Föräldrakooperativet Rödhaken

Värdegrund

Kontakta oss om du har några frågor!

Var och en som arbetar och verkar inom förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling samt utgå ifrån barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper.

Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska därför erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper- från en generation till nästa.

Förskolan är en kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Med ett temainriktat arbetssätt som utformas tillsammans med barnen ska pedagogen se till att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande och att barnen utmanas efter sin förmåga.

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara på barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.

Förskolan ska se till att barnen får vistas i en miljö som är stimulerande och utforskande. Barnen ska inspireras att utforska sin omvärld.

Förskolan ska även medverka till att barnen får ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i kretsloppet.

Har du några frågor?

Kontakta oss här!